Υγειονομική Ασφάλεια

Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.

Βεβαίωση Παρακολούθησης για τα μέτρα πρόληψης κατά του κορονοϊού που πρέπει να εφαρμόσουν οι επιχειρήσεις διαμονής.

Certificate of Compliance – EMC

Certificate of Compliance – LVD

Certificate of Compliance – ROHS

Δήλωση καλής εκτέλεσης εργασιών

Δήλωση Συμμόρφωσης

Quality Inspection Report